Pokój i Dobro!
Witaj na stronie parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Fastach!

20 kwiecień 2019

WIELKA SOBOTA (Wigilia Paschalna)

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Mt 28, 1-10

Dzisiejsza Wigilia Paschalna jest największą uroczystością nie tylko w ciągu Triduum, ale całego roku, przygotowuje nas ona bowiem na Zmartwychwstanie naszego Pana. Oczekiwanie te jest już oczekiwaniem wesołym gdyż zgodnie z tradycją, przyjmuje się że o zachodzie słońca Jezus Zmartwychwstaje! Podczas liturgii nastąpi poświęcenie ognia i wody, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, pierwszy raz od trzech dni zabrzmią dzwony podczas śpiewu "Chwała na wysokości Bogu", a pierwszy raz od czterdziestu dni przed Ewangelią zaśpiewamy Alleluja! (tzn. Chwalcie Pana!)

Na dzisiejszą liturgię o godzinie *19:00* nie zapomnijmy zabrać świec.
Pełny wpis na stronie facebook ...

20 kwiecień 2019

Porządek mszy świętych w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego:
6:00 msza rezurekcyjna
9:00, 11:00.

Tego dnia *nie ma* mszy o godzinie 18:00.
Pełny wpis na stronie facebook ...

19 kwiecień 2019

"Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!"
Mt 9, 23
Pełny wpis na stronie facebook ...

19 kwiecień 2019

"Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: «Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć». Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze."
J 18, 23-24

Ołtarz jako symbol Największej Ofiary podczas dzisiejszej liturgii, podobnie jak Jezus Chrystus,także zostaje obnażony. Jakie znaczenie ma dziś krzyż? Ten sam symbol, który niegdyś był symbolem śmierci, kary, zbrodni i bólu dziś staje się symbolem zbawienia a przez to nowej nadziei i pojednania z Bogiem. Mówimy o Największej Ofierze Jezusa ponieważ złożył w ofierze samego Siebie po to, by nas uratować od śmierci. Podczas dzisiejszej liturgii wspólnie będziemy przeżywać tę Drogę Krzyżową podczas czytania Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa według św. Jana.
W Ewangelii wg.św.Jana czytamy także: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." Krzyż przestaje być znakiem grozy. W krzyżu na którym dziś umiera nasz Pan znajduje się miłość. Dlatego też podczas dzisiejszej liturgii uczestniczymy w adoracji Krzyża oddając Jemu cześć.
Pełny wpis na stronie facebook ...

18 kwiecień 2019

Jeżeli ktoś ma w planach przed lub poświąteczne porządki na naszym cmentarzu parafialnym informujemy iż do końca kwietnia na posesji cmentarza stoi kontener na odpady. Kontener zostanie zabrany wraz z końcem miesiąca :)
Pełny wpis na stronie facebook ...

18 kwiecień 2019

Święcenie pokarmów odbędzie się w naszej świątyni w sobotę o godzinie 9:00 oraz o 14:00 :)
Pełny wpis na stronie facebook ...

18 kwiecień 2019

WIELKI CZWARTEK (Msza Wieczerzy Pańskiej)

"Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy»2. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem."
J 13,1-15

Dziś o godzinie 18:00 w naszym Kościele rozpoczniemy wspólnie przeżywanie Triduum Paschalnego. Czas ten postarajmy się przeżywać w ciszy wraz z Panem Bogiem.
Podczas dzisiejszej mszy barwny dźwięk dzwonków zostanie zastąpiony głuchymi kołatkami, ołtarz zostanie obnażony a Najświętszy Sakrament przeniesiony do ciemnicy zostawiając Tabernakulum otwarte.
Dnia dzisiejszego wspominamy także ustanowienie dwóch sakramentów którymi są Kapłaństwo oraz Eucharystia.
Pełny wpis na stronie facebook ...

17 kwiecień 2019

"Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?»
On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi».
Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?»
On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził».
Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty»."
Mt 26, 14-25

Ten który był nazwany rabbi, tzn. nauczycielu, mistrzu, został zdradzony przez swojego ucznia za 30 srebrników. Dziś odpowiadałoby to ok. 10-12 tys. zł. Co można było kupić za taką kwotę dwa tysiące lat temu? W czasach gdzie obieg srebra był zdecydowanie mniejszy, jedno jabłko można było nabyć za współczesne 40zł, 0,5kg wieprzowiny kosztowało 1400zł, a cena gęsi wynosiła blisko 20 tys. zł. Czy śmierć Mesjasza była warta tyle co kilka skrzynek jabłek?
Pełny wpis na stronie facebook ...

16 kwiecień 2019

WIELKI WTOREK

"W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi.
Jeden z Jego uczniów — ten, którego Jezus miłował — spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: «Panie, któż to jest?»
Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan.
Jezus zaś rzekł do niego: «Co masz uczynić, czyń prędzej!» Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc.
Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale — jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię — dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie».
Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?»
Odpowiedział Mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz».
Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie».
Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz»."
J 13, 21–33. 36–38

Dzisiejszą Ewangelię możemy podzielić na dwie części, pierwszą którą jest zapowiedź zdrady Judasza, oraz drugą, zapowiedź zaparcia się Piotra. Zanim zaczniesz rozważać dzisiejsze słowo poproś Pana o dar mądrości i zrozumienia. Kim jest Jezus?
Pełny wpis na stronie facebook ...

15 kwiecień 2019

"Kto składa Mi ofiarę dziękczynną, ten Mi cześć oddaje,
a postępującym bez skazy ukażę Boże zbawienie" Ps 50, 23

W piątek oraz sobotę będzie okazja by przyjść i adorować najświętszy sakrament (pt. 9:00-18:00 ;sob.9:00-19:00 a następnie po liturgii adorować można będzie całą noc aż do Mszy Rezurekcyjnej)

W piątek o godzinie 15:00 zostanie także odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia, na którą warto się wybrać :)
Pełny wpis na stronie facebook ...